TEGENOVER DE LEPROZEN 203 x) Zie Bijlage I, Personalia sub 87. BIJLAGE Illb Registers Hoogheemraadschap Delfland. Consent omme die kaede vanden Veenpolder innewaerts te leggen ende doude deur steecken. Alsoe Nicolaes van Persyn die Hooge Heemraden van Delflant verthoont heeft, dat hij suppliant ende wylen Mr. Nicolaes Beucke- laer seeckere jaeren geleden by consente vande selve Heemraden die kaede vande Veenpolder, die loopt voorby heure thuynen, die zy hebben leggen tegens die Leprosen vanden Hage over, zeeckere roeden innewaerts geleyt ende d oude kaede deurgesteken ende met haer lant ende thuynen gelyck gemaect hebben, zedert welcken tijt hij suppliant voort aen zyn voorsz. thuyn noch een thuyn geappli- ceert heeft, tegen de welcke hy oock de kaede van voorsz. polder up te raye vande voorsz. nyeuwe kaede innewaerts geleyt heeft, hoogher ende swaerder dan de kaede vande voorsz. polder tot eenige plaetsen bevonden sal werden; Versouckende daeromme van gelycke consent, omme d oude kade vande selve polder, daer be- neffens leggende, deur te doen graven ende met sijnen thuyn gelyck maecken; hadden hem geconsenteert een cedulle van oppositie, die welcke by een geswooren boode vande selve Heemraden te wercke geleyt zynde, nae zyne vorme ende inhoude, alhier inden Haghe vant Raethuys ende inde kercke van Voorburch; zyn ten geprefigeerden dage ende plaetse voorde selve Heemraden gecom- pareert Vranck Gerrits zoon ende Cornelis Philips zoon, molen meesters, Cornelis Janss. Muyser 1) ende Pieter Pieters zoon, bruy- ckers inde voorsz. Veenpolder, hem dragende als opposanten; ende hebben eyntelycken int versouck vande requirant geconsenteert, behoudelick indien bevonden werde, dat die voorsz. nyeuwe kaede deurlecte, dat die requirant tot keure vande selve Heemraden ge houden souden wesen, deselve kaede te nutswegen up te delven ende weder mit sant te vollen ende dicht te maecken, waerinne nyeuwe kaede zoo hoech ende zwaer maicken sullen als d oude kaede es. Gedaen inden Hage, den XlXden Novembris XVC acht ende veertich. By Vranck van der Meer ende Mr. Cornelis de Jonge, Hooge Heemraeden van Delflant, Mij tegenwoordich W. v. Berendrecht.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1939 | | pagina 219