TEGENOVER DE LEPROZEN 204 Adriaen Heyndricx zoon, geswooren boode vande selve Heemraden, als gemachtigt vanden requirant consenteerde; ende alsoe anders geen opposanten verschenen en sijn, soo hebben die voorsz. Heem raden den voorsz. requirant geconsenteert ende consenteren by desen syn versouck opte conditiën boven verhaelt, gedurende tot kennelicke wederseggen vande voorsz. Heemraden. Gedaen inden Hage ten huyse van Mr. Cornelis Suys, Heere van Rijswyck, den Vden Decembris XVC LVIII. By Coebel, mij tegenwoordich W. v. Berendregt. BIJLAGE IV R.A. Portefeuille Rekenkamer No. 720a. Accordt gemaeckt tusschen die luyden van de Rekeninge der Graefflicheyt van Hollandt ende de Magistraten vanden Haghe noopende het schieten vande vaert omme uyt het Spoeye mette schutte int bosch te moghen varen om zandt te halen. Alsoo het Bosch, wesende vant meeste ciraet vanden Haege, hoe langs hoe meer vergaet ende te niete comt, soe deur het affhouwen van de bomen gedurende de troublen, geschiet int fortificeren der selver plaetse, als deur eenige moetwilligen, die dagelicx bij nachte en ontijden daer in hacken, houwen ende scheuren, zulcx, ten waere daer inne geremedieert met nieuwe plantagien, de plaisantheyt der plaetse geschapen is geheelick te sullen vergaen; omme waerinne te versien die vande Reeckeninge genegen soude sijn, omme in plaetse vande affgehouwen bomen andere te planten, ende voorts het bosch, zoe veel doenlick wesen sal, met alle middelen te brengen in sijn oude stant ende fleur; doch gemerct de onvruchtbaerheyt der aerden ende groote santhoochten hiervoor aen twesteynde vant bosch leggen, men nyet vruchtbaerlick daerinne soude connen gedo... sonder affcarringe ende verlatinge van voorsz. hoochte ende sant; omme ’t welck te effectueren oorbaerlick gevonden was te maecken een vaert, responderende vuyt de Spoije inde sloot, die langes de susters weyde loopt1), die voorts geleyt soude werden deur de susters laen met een heule achteromme het tuyntgen, dat aldaer bij den secretaris Suylen jegenwoordich toegemaect wort2), streckende De vaarsloot van het Klooster, later Ammunitiehaven en Nieuwe Haven. 2) Fluweelen Burgwal.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1939 | | pagina 220