TEGENOVER DE LEPROZEN 206 1) De Heerengracht zelf. 2) Prinsessegracht. 3) Nieuwe Uitleg. 4) De schans achter de huizenrij van het Voorhout O. Burgemeester Cornells van Blienburch nade Coecampt sloot toe, welcke sloot van wegen ende tot coste vande voorsz. vanden Haege mede gemaect ende opgeschooten sal worden tot sulcken diepte ende wijte alst vereysschen sal4) tot anden suytwesthouck vande Coecamp; ende sullen de voorsz. heulen, kaden, wegen ende slooten ten eeuwigen dagen bijde voorn. Magistraet vanden Haege ende tot coste der selve gerepareert ende onderhouden worden. Ende sal van wegen ende tot coste vande Graeffelicheyt gemaect ende onderhouden worden dese navolgende wercken: Eerst de sloot be westen de Coecamp ende tlant vanden voorn. Burgemeester Blijen- burch. beginnende anden voorsz. suytwesthouck noortwaerts op- gaende nade voorsz. hoochte2), met oock alle alsulcke heulen, brug gen, slooten, vaerten ende andere wercken als binnen tvoorsz. bosch eenichsins van noede sullen sijn, tot affhaelinge vande voorsz. on- vruchtbaere hoechte ende gerieff ende commoditeijt vande schippers ende santhaelders, de voorsz. vaerte frequenterende, deselve slooten ende vaerten te doen veranderen, verleggen ende verdiepen tallen tijde als sulcx oorbaerlic sal bevonden worden. Ende sal de voorsz. vaerte int bosch3) oock mede daer toe gebracht worden, dat de selve aen twest eynde vant bosch van t een eynde tot t ander sal opgeschooten worden inde laechte aldaer vande fortificatie vanden Haege noch leggende4), opdat oock de noortpolder daer deur heur water bequamer dan deur de beecke opte oosteynde vant bosch sal mogen loosen. Ende ten eynde de voorsz. Magistraet vanden Haege te beter middel sal mogen hebben, omme de voorsz. wercken te becostigen, soe sijn de selve mit de voorn, vande Reeckeninge ge- accordeert te vercopen seeckere erff gelegen besuyden thoff bij de Cappelbrugge, twelck de voorn, vanden Haege op een jaerlicxe recognitie van vijftich stuvers tsiaers beseten hebben, mits dat d een helft vande penningen daer van procederende geëmployeert sal worden tot maeckinge vande wercken hier vooren tot laste van der Haege gestelt ende d andere helft sal comen tot prouffite vande Graefflicheyt, te weeten dat de voorn. Magistraet vander Haege de Domeynen van Noorthollant sal ontlasten van soe veel hooft- gelts, van renten opt voorsz. comptoor van Noorthollant gehypote- queert, als de helft vande penningen, voorde coop vant voorsz. erff te beloven, sal comen te belopen, tot welcken eynde de voorn.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1939 | | pagina 222