DOOR Dr. P. J. VAN BREEMEN. GRENSWATERINGEN IN HET NOORDVEEN EN IN HET BENOORDENHOUT, HET CLAAS ROBBRECHTSZOONS LAND EN DE VEENPACHT VAN DEN HEER VAN WASSENAAR De hier aangeboden bijdrage is in twee tempo’s ont staan. Het vroegst afgewerkte gedeelte handelde over de wateringen in het Benoordenhout en het Noordveen als grens en berustte voornamelijk op gegevens in de hof boeken en in het Oude Register van Graaf Floris. Hoe wel ik voor mij zelf overtuigd was, dat er verband te leggen was tusschen de gegevens van beide bronnen, was de uitkomst der beschouwingen niet van dien aard, dat het de moeite waard leek om ze algemeener bekend te maken. Dit veranderde echter, toen deze gegevens op onverwachte en gelukkige wijze werden aangevuld met een vondst, die in staat bleek een hecht en nauw ver band te leggen tusschen den inhoud der hofboeken en dien van het Oude Register. Het waren de hypotheek- en transportregisters van Den Haag, welke mij die nieuwe gegevens aan de hand deden. Het tweede deel der bij drage ontstond toen. Het omvatte een onderzoek naar een erfpacht voor land, die den heer van Wassenaar bin-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1939 | | pagina 224