EN IN HET BENOORDENHOUT 213 afbeeldingen het Benoor- te mogen maken, dat hier werkelijk sprake is van een oude, territoriale grens. Echter afgezien van de vraag, welke beteekenis de gevonden scheilijn voor de oudste Haagsche geschiede nis heeft, was het van groot belang die grens zoo zuiver mogelijk vast te stellen en aan te wijzen. Want het bleek, dat die limiet benoorden Den Haag bepaald werd door wateringen, die behalve in de hofboeken ook in andere bronnen, bijv, de transport- en hypotheekregisters, een bijzondere rol spelen. Terreinen en landerijen in de streek, waarin de grens lag, nl. het Noordveen en het Benoordenhout, worden veelal aangegeven als te lig gen ten noorden of ten zuiden van zekere wateringen. Deze worden met toekenning van bijzondere hoedanig heden onderscheiden, bijv, als Oude Wetering, Nieuwe Wetering, Veenwatering of algemeener als banwate ring, gemeene ambachtswatering, schouwwatering, maar vaak ook eenvoudigweg aangeduid als ,,de watering”. Bij het vermelden van belendingen is het al evenzoo; een wetering, onder welken naam dan ook, komt er meestal bij te pas in de genoemde wijken. Nu mag het op het eerste gezicht een daad van willekeur lijken te willen be weren, dat men zoo goed als in ieder van die gevallen met juistheid kan aangeven, welke sloot of wetering be doeld is. Want het is uit oude kaarten en voldoende bekend, dat het Noordveen en denhout rijk aan slooten waren. Maar hoe eigenaardig het ook aanvankelijk klinken mag, de ervaring heeft mij geleerd, dat het alleen mogelijk is aan dien warwinkel van belendingen en begrenzingen zin en beteekenis te geven en de landerijen zoo goed mogelijk haar juiste plaats op de kaart aan te wijzen, wanneer men van het standpunt uitgaat, dat de bedoelde wateringen, ook al zijn zij zoo vaag aangeduid als de banwatering of nog

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1939 | | pagina 229