OVER HET EERSTE HAAGSCH GYMNASIUM 13 van dezen rector te vormen, hij was scherp omlijnd beeld zeker een man van beteekenis. Dr. L. R. Beynen werd vooral een bekend docent in de geschiedenis; zijn onderwijs in de Vaderlandsche Ge schiedenis in ’t bijzonder, wordt geprezen als degelijk en geestdriftig. Hij schreef het eerste Leerboek der Staats instellingen, dat in zijn latere uitgaven zeer veel profi teerde van de scherpe critiek van Mr. Vissering en Mr. Telders; Dr. van Aalst, die den 6den druk verzorgde, gebruikte het nog wel bij zijn onderwijs. Dr. Johs. Deyse- rinck publiceerde in 1906 een werkje over Dr. Beynen, waaruit men kan leeren hoezeer deze rector in wijden kring gewaardeerd werd, en welk soort invloed er van hem uitging. Dr. J. Rutgers, 1878—’97 rector, was een zéér mar kante en boeiende figuur en bovendien een man van groot organisatie-vermogen en een uitstekend administrateur. Hij was zéér actief en scherpzinnig, een goed geleerde, wees een professoraat in Amsterdam van de hand, was zeer geestig, en ook, geloof ik, zeer agressief; uit zijn correspondentie blijkt, dat hij niet gaarne iets op zich liet zitten en dat hij zeer gevoelig was voor alle mogelijke al of niet vermeende aanmerkingen. Een enkel voorbeeld: In 1881 liep het lasterlijk gerucht, dat er op het Haagsch Gymnasium vivisectie gepleegd was op een aap! B. en W. schrijven nu aan curatoren, dat zij gelukkig vernomen hebben dat dit bericht onjuist was, daar ,,de aap met chloroform gedood was, alvorens met het dier de voor genomen proeven te nemen zoodat van vivisectie geen sprake kan zijn B. en W. zijn intusschen van oordeel dat men het onderwijs in de natuurlijke historie niet op die wijze aanschouwelijk gemaakt, aan nog jeugdige leerlingen kan brengen, zonder gevaar van zedelijke schade. Zij doen een beroep op curatoren, ten einde ,,eene

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1939 | | pagina 22