f. EN IN HET BENOORDENHOUT 219 i) A° 1458, bl. 44-54, f. 28-32v. van een morgen lands, die „uitweecht” (zijn uitpad aan den dijk over de beek en aan de watering e. heeft) ligt; van het Claas Robbrechtszoons land, hetwelk bij het Kortenbosch over de watering ligt. Oppervlakkig geoordeeld zou men kunnen meenen onder b en c met een of meer wateringen te doen te heb ben, die het Noordveen aan den noordrand, op den over- gang naar het binnenduin of de klingen, afscheiden van dezen zand- en heuvelrug, zoodat het Noordveen telkens over zijn geheele breedte binnen de wijken zou vallen. Ik geloof echter reden te hebben om den toestand als minder eenvoudig te beoordeelen en zal trachten mijn zienswijze ingang te doen vinden door de navolgende beschou wingen. Vatten wij daarvoor eerst wijk b in het oog. Het is een wijk, die in de richting O-W door wegen bepaald wordt, die heden nog op dezelfde plaats loopen als voor eeuwen. Verwarring van den tegenwoordigen Denneweg met de Kazernestraat, die oudtijds ook onder den naam Denne weg voorkwam of er een deel van uitmaakte, is uitge sloten, omdat de Denneweg in dit geval een westelijke, dus een N-Z gerichte grens moet aangeven. De zuid grens van de wijk is voor de grootste helft nauwkeurig en verder met groote benadering vast te stellen. Tot de wijk behoort namelijk niet de huizenrij in het Voorhout en de Heulstraat met hun onmiddellijk aangrenzende en om gevende tuinen en erfjes, want dat alles wordt in een andere wijk verantwoord t); de landerijen, die er achter liggen, behooren echter uitsluitend in wijk b thuis. Voor de noordzijde van het Voorhout ten oosten van de Kleine Kazernestraat wil dat zeggen, dat de zuidgrens

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1939 | | pagina 236