GRENSWATERINGEN IN HET NOORDVEEN 220 van wijk b de Kazernestraat is, zooals uit de opsomming van talrijke „deurgaande” perceelen in dat gedeelte van het Voorhout blijkt. Men mag nu op grond van de hoogteverhoudingen van het terrein en volgens gegevens van oude kaarten de lijn van de Kazernestraat doorge trokken denken tot het Noordeinde om bij benadering ook achter de rest van de noordzijde van het Voorhout en van de Heulstraat de zuidgrens van het veen te be palen. Langs den Denneweg wordt geen bewoning aan gegeven, wel langs het Noordeinde en waar daar nog geen huizen staan, worden toch tuinen vermeld. Dit ge deelte van de oostzijde van het Noordeinde, dus benoor den de Heulstraat, echter alleen de er langs en aan lig gende woningen of tuintjes met uitsluiting van het ach terland, wordt eveneens in een andere wijk dan b geregi streerd 1 Telt men nu al het land op, dat in wijk b ligt (daarbij ingesloten de twee morgen, die het Klooster in het Voor hout bezit), dan komt men tot een som van 16 mg 1 h of ongeveer 13% HA. 2). Deze oppervlakte wordt dus omsloten door een rechte lijn ongeveer ter hoogte van de Kazernestraat, door het Noordeinde, den Denneweg en de te zoeken grens in het noorden. Gegeven de af stand tusschen Denneweg en Noordeinde laat zich uit de oppervlakte van het rechthoekige terrein de afstand tus schen Kazernestraat en watering gemakkelijk berekenen. Op een kaart 1: 12500 bijv, is de afstand Denneweg— Noordeinde 45 mM. Trekt men daarvan 3 mM af voor de diepte van de strook langs het Noordeinde3), dan vindt men voor de afmeting van wijk b in de richting 1) A° 1458, bl. 44—54, f. 28—32v. 2) 1 morgen 6 hont 600 vierk. roeden 0.8516 HA. Op een kaart 1 12500 is 100 M gelijk aan 8 mM, dus 1 HA aan 64 mM2. 3) Men vergelijke kaart no. 3286, R.A. 's Gravenhage.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1939 | | pagina 237