GRENSWATERINGEN IN HET NOORDVEEN 224 Wegens de genoemde bezwaren zullen we hier eenigs- zins anders te werk gaan. Daar we de wateringen, of althans de plaats, waar de noordgrens gelegen moet heb ben, bij a en b reeds hebben leeren kennen, zal eerst de vraag gesteld worden, of er een watering te vinden is, die aan de voorwaarde voldoet, dat zij als voortzetting van die van b in westelijke richting beschouwd kan worden. De watering in b werd later vermoedelijk verbreed en uitgediept tot de gracht van de Mauritskade of wel de laatste werd dicht langs de eerste geschoten. Bij het Scheveningsche Veer buigt de gracht iets naar het noor den af om dan weer langs den Hoogen Wal in de vorige richting, maar iets naar het noorden verlegd, verder te loopen. Onder het huidige Piet Heinplein wendt de gracht van den Hoogen Wal zich rechthoekig om. Even voorbij die bocht mondde er aan de westzijde een wate ring in uit, de sloot van de latere Elandsgracht, waar van de mond dus vrijwel in het verlengde van de lengteas van de gracht der Mauritskade viel. De richting dezer sloot week ten opzichte van die as een kleinigheid naar het zuiden af, waardoor bereikt werd, dat zij juist naar de uiterste punt van de veenvallei rooide en bij het snijden van de Beeklaan nog ongeveer het midden van de hier sterk versmalde geul hield. Dat deze sloot vermoedelijk reeds in het midden van de 15de eeuw tot de Beeklaan doorliep, kan blijken uit den voorlaatsten post dezer wijk in de hofboeken: 1 morgen, weecht aen den dyck over die beeck vuyt ende leyt aen die ivateringe. Bij het laatste perceel in de opsomming staat vermeld: leyt aen die gees ten ende weecht oic aen die dyck over die beeck vuyt T). Tegen de beek aan schijnt de vallei dus ten zuiden van de 1) A° 1458, bl. 61, f. 37, enz. Het is duidelijk, dat beek en wate ring als twee afzonderlijke, hoewel waarschijnlijk met elkaar in ver binding staande waterloopen op te vatten zijn.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1939 | | pagina 241