GRENSWATERINGEN IN HET NOORDVEEN 232 in de voor erfhuurperceelen in afd. A wordt er Veenpacht en hoender geld van den heer van Wassenaar ten noorden van den Haag. Men denke zich in Haagambacht een gebied afgeperkt, dat aan drie zijden zijn gewone grenzen behoudt, nl. in het oosten den oostrand van het Bosch, den Bezuidenhout- schen Weg en de Zijdwinde, in het zuiden de Schenk en de Hoefkade, in het westen den Moerweg en de Beek- laan, maar dat in het noorden niet begrensd wordt door de Noordzee, wel echter door de banwatering in het Noordveen en de Oude Wetering in het Benoordenhout. Gemakshalve noem ik het zoo afgepaalde gebied afdee- ling A. Behalve enkel geval is mij bekend, dat de naam ten westen van het Noordeinde gebruikt werd. In tegenstelling tot de Oude Wetering heet de bosch- sloot aan den noordrand van het Haagsche Bosch soms Nieuwe Wetering. Ten westen van het Noordeinde komt de hoofdsloot van het Noordveen soms onder' den naam van Veenwate ring voor, maar meestal onder een algemeener aandui ding, zooals banwatering, ambachts- of gemeene am- bachtswatering, schouwwatering en vaak kortweg als „de watering”. Ook de Oude Wetering vindt men niet steeds met haar meest kenmerkenden naam aangeduid. Aangenomen dat het Claas Robbrechtszoons land even eens tusschen de genoemde grenzen ligt, dan is dit het eenige gebied, dat benoorden „de watering” ligt en waar tevens huur van opgeteekend wordt in de hofboeken.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1939 | | pagina 249