EN IN HET BENOORDENHOUT 255 Wassenaar in andere bronnen. en landen benoorden ’s Graven- No. 28. Zie no. 17. No. 29. Zie no. 19. No. 30. Zie no. 3. No. 31. Een woning hage in Haagambacht, zooals de verkooper die gekocht heeft van den heer Aertsen. In dit landgoed heeft men te zien het gebied om en bij Duinweide ten westen van het Huibert Wouterslaantje. Het moet daarom samenvallen met een gedeelte der perceelen in No. 7. Eigenaardig is, dat omtrent bezwaring met een veenpacht geen zekerheid schijnt te bestaan. Hoewel er niet bij opgegeven wordt, dat het veenpachtje het huis van Wassenaar toekomt, mag men dat gereedelijk aannemen. Deze pacht is niet te vereenzelvigen met die van 15 stuivers der nrs. 6, 16, 18 en 20 voor land beoosten den Denneweg. De veenpacht van Als de veenpacht van den huize Wassenaar binnen Haagambacht werkelijk samenhangt met oude heerlijke rechten van dit adellijke geslacht, dan is de verwachting gerechtvaardigd, dat men sporen van dezelfde of van een overeenkomstige grondheerlijke belasting ook zal mogen aantreffen in het gebied, dat steeds in handen van dat huis is gebleven. Die verwachting wordt inder daad niet beschaamd. Het bestaan van een veenpacht in de heerlijkheid Wassenaar legt ongetwijfeld een nauwen band tusschen het grondgebied dier heerlijkheid en dat deel van het Haagsche gebied, waar deze grondrente eveneens werd geheven. Die band werd gevormd door het grondheerlijke recht van den huize van Wassenaar.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1939 | | pagina 270