GRENSWATERINGEN IN HET NOORDVEEN 256 2. 3. 10/1/1606, f, XCVII. Overdracht van 7 hond land in het ambt van Wassenaar (belend ten N. de Veen- watering), ,,vry en onbekommert nyet belast nochte beswaert dan metten heer syn recht ende met noch acht st. tsiaers veenpacht toecoemende den E.Heere van Wassr.”. 24/11/1605, f. LXXXVII. 16 hond land in den am- bachte van Wassr aen de veensyde by de Horschlaen vry en onbecommert nyet belast nochte beswaert dan met den heer syn recht [ende noch 10 st. tsiaers veen- pachts sonder meer toecoemende den here van Wassr.]. N.B. De woorden tusschen zijn in margine toe- gevoegd. A° 1599, f. lv° (groot blad). 16 hond lands in het ambacht van Wassenaar aan de veenzijde ,,vry en on becommert nyet belast nochte beswaert dan met den heer syn recht ende noch 10 st. tsiaers veenpachts welcke 10 st. spruytende is vuyt crachte van XVII st. welke XVII st. staende syn op XXVI hont landts daer van deese voorn. XVI hont gesepareert gecavelt ende gedeelt is ende noch een rente Uit deze voorbeelden meen ik te mogen opmaken, dat de veenpacht in den ban van Wassenaar een nogal bi- zonder recht was. Dit volgt m.i. hieruit, dat naast de i) Dit begrip in zoo ruim mogelijken zin genomen. Er wordt in acten bijv, gesproken over land „in den ambachte van Zuidwijk onder den ban van Wassenaar”. a. De veenpacht in schepenacten van Wassenaar. Hier volgen een paar voorbeelden van het bestaan van veenpacht in den ban van Wassenaar. x) Zij zijn ontleend aan het transportregister, voorhanden op het Rijks Archief te s-Gravenhage, inv. no. A-XV-7, a° 1595—1621. 1.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1939 | | pagina 271