EN IN HET BENOORDENHOUT 257 17 allerwegen gebruikelijke formule, dat de goederen niet belast of bezwaard zijn dan met (of behoudens) den heer zijn recht, de veenpacht afzonderlijk wordt genoemd. Het document no. 2 laat dit nog eens met nadruk uit komen door de opgave aangaande de veenpacht als randschrift aan de acte toe te voegen. Maar aan den anderen kant laat ditzelfde voorbeeld zien, hoe met de kans te rekenen valt van het onvermeld blijven van de veenpacht in gevallen, waar zij in werkelijkheid aan wezig is. In no. 3 treft men wederom een voorbeeld aan van splitsing van een veenpacht door kaveling en deeling van landerijen. Voor het Haagsche gebied wees ik in de toelichting op no. 11 van de lijst van veenpachten op een dergelijke scheiding. 4. Ten slotte nog een acte aangaande het landgoed Arentsdorp, gelegen op de grens van Wassenaar en Haagambacht benoorden het Bosch. Van het uitge breide landbezit van Jonker Arent van Dorp, in zijn leven hofmeester van Zijne Hoogheid en drossaard van IJselstein, droegen de erfgenamen op 3/5/1683 voor schepenen van Den Haag en den baljuw-schout met schepenen van de baronie van Wassenaar-Zuid- wijk een gedeelte, groot 45 m 1 h 35 r, waarvan 1 morgen in Haagambacht, aan Hugo du Bois op. De verkoop is geschied volgens contracten onder de hand in 1682, terwijl voor de belendingen helaas ver wezen wordt naar de „acte van metinge” van den landmeter Ghysbert Blotelingh. Tot de lasten, die de kooper tot zijn last verklaart te nemen, behooren een hofpenning van 6 st ’s jaars en een veenpacht van 4 st 9 deniers jaarlijks. x) Deze veenpacht kan Transp. Den Haag, 3/5/1683, n° 556, f. 63.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1939 | | pagina 272