GRENSWATERINGEN IN HET NOORDVEEN 258 De De De middelbare De lente De De De De hier stellig niet anders dan de Wassenaarsche veen- pacht zijn, die men in dit geval dus aantreft op de grens der beide ambachten, waardoor een vrijwel vloeiende overgang voor die veenpacht van het Wassenaarsche gebied naar het Haagsche beoosten den Denneweg tot stand komt. Het bezit van A. van Dorp reikte in zijn geheel tot aan de Boschsloot en het voorkomen van den hofpenning behoeft dus niet te verwonderen. b. De veenpacht in archieven van het huis Wassenaar. Van Mieris geeft in zijn Beschrijving der stad Leiden, II, bl. 393, de lijst der leengoederen, welke Maria, oud ste dochter van heer Jan van Wassenaar, den laatsten burggraaf van dat geslacht, in het jaar 1525 weinig tijds na baars vaders dood verheven heeft. Hij heeft die lijst geput uit de archieven van den huize van Wassenaar. „Uittreksel van de goede en kwaade leenen verheven in ’t jaar XVc XXV. In ’t Fransch geschreeven. Wassenaar De hooge heerlijkheid van Wassenaar en laage heerlijkheid en herfstschatting (of beede) botting wordt tweemaal in zeven jaaren geheven burg met omtrent XI mergen lands kleine tienden aldaar molen met het huisje CLXXXIIII lb XVI sc veenpachten duinen omtrent Den Haag, genaamd Blankkenbur- gerduin (2) geeft vrij geld1) f 220; -. x) Waarschijnlijk zijn zij zoo geheeten naar het buitengoed Blan kenburg tusschen Voorlinden en Groot Hasebroek.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1939 | | pagina 273