EN IN HET BENOORDENHOUT 259 1) Hier zij opgemerkt, dat in het archief van de Rekenkamer van Holland, R.A. Den Haag, Inv. no. Domeinen A7 (Wit ruige register anno 1516), n° 131 en 131b, bevattende lijsten van de kwade rechte leenen van Wassenaar, de veenpachten en de Blankenburger- duinen ontbreken. 2) d.i. in ponden van 40 gr.vl., schellingen en penningen. 3) De Zevengetijden van Den Haag (Verg, de volgende post). (2) Uit naadere of laatere lijst der goederen.” Daarna volgen Zuidwijk en verdere plaatsen, in welke opgaven van veenpacht niet meer gerept wordt. Obreen heeft in zijn Geschiedenis van het geslacht Wassenaar de lijst van Van Mieris overgenomen (hl. 48), maar met de opmerking, dat de beide laatste posten, dus èn de veenpachten èn de duinen, uit een latere lijst bijgevoegd zijn, i) c. Veenpacht of hoendergeld van Wassenaar in be scheiden, die op instellingen uit het Haagsche gebied betrekking hebben. 1. Geestelijk kantoor Delft, inv. no. 1, anno 1579; reke ning van Corn, van Coolwijk, f. 924. Betaelt Jacob de Jonghe rentmeester van de goederen van Wassenaar, de somme van vyer schellinghen zes penn. ten pryse voorseyt2), ouer een jaer veenpacht van gelycke somme den zeluen heere van Wasse- naer verscheenen opte getyde voorseyt3) Bamis an no XVc neghenendetzeuentich, alst blyct by de qui- tantie inhoudende mede betaelinghe van den jaere tachentich, daeruan in navolgende reeckeninghe vuytgeeff gemaect sail worden hierouergeleyt daer- omme alhyer gelycke iiii s vi d 2. Idem, inv. no. 522f. Uytgeeff van ordinaris uytgaande renten enz. Aan Jacob de Jonge als rentmr van de goederen van

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1939 | | pagina 274