177, f. 26v. GRENSWATERINGEN IN HET NOORDVEEN 260 de goe- verplich- No. 1 en 2 slaan natuurlijk op eenzelfde pacht; even zoo hebben no. 3 en 4 op eenzelfde pacht betrekking. Uit geen van de vier posten blijkt, of de veenpacht slaat op landerijen in Haagambacht of in Wassenaar. Pogingen om hierin licht te brengen hebben gefaald of althans geen voldoende zekerheid verschaft wegens onvolledig heid der gegevens. Overigens moet met de mogelijkheid rekening worden gehouden, dat bij het beheer van het Geestelijk Kan toor inkomsten van een bepaalde instelling aangewezen zijn om er betalingen uit te doen ter zake van Wassenaar, op de Sevengetyden goederen in Den Hage, een rente srs van iiii s vi d (met verwijzing naar) rek. 1579 f. 923; rek. 1580 f. 1043. 3. Idem, inv. no. Rekening van incompste van Haeghe voor den schellingen penn. f. xvii. Uitgaande lasten. Die heere van Wassenaar van hoendergelt ofte veen pacht verschijnende jaerl. Bavonis i s vi d 4. 31ste rekening van de Predicaren-goederen over 1604, afgehoord 22 October 1605, van Joost van Leeuwen. Collectie Van Vredenburg, inv. no. Ander vuytgeeff van veenpacht. Betaelt Cornelis de Jong als rentmeester van deren van Wassenaer een jaer veenpachts eene schel ling zes penningen verschenen kermisse tyde deser blyckende by zyne quitantie dus hier i s vi d Conform voorgaende reckening. 819. Joost van Leeuwen rentmr van de jaerl. de Predicaeren goederen in den dese lopende jaere 77 gemaect in pon van xl groeten tpont.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1939 | | pagina 275