EN IN HET BENOORDENHOUT 267 Het Claas Robbrechtszoons land in de rentmeesters- rekeningen van Noordholland. Behalve in de hofboeken vindt men het Claas Robbr.- zoons land ook geregeld in de rentmeestersrekeningen van Noordholland vermeld. 1) Eenige eigenaardigheden, die daarin op te merken vallen ten aanzien van de ver houding van dit land tot bepaalde gebieden in het west- ambacht van Den Haag, laat ik hier onbesproken, om dat zij mij niet in staat leken om de zaak, waar het hier om gaat, nl. de afgrenzing van het Wassenaarsch- Scheveningsch gebied, in een helderder licht te plaatsen. Maar ik kan niet nalaten op een andere bijzonderheid te wijzen, die terecht of te onrecht mijn aandacht trok. Het viel mij op, dat in eenige van de oudste rekeningen, waarin de naam voorkomt, niet eenvoudigweg gespro ken wordt van het Claas R.zoons land, maar dat de uit drukking gebruikt wordt: erfhuur van den lande, dat Claas Robbrechtszoons was. 2) Daarin zit naar mijn ge voelen meer dan de later voorkomende bewoording: erf huur van het Claas Robbr.zoons land, te kennen geeft. Deze vermag wel een zekere betrekking aan te geven beeld van, hoe uit de schepenacten het bestaan van die lasten niet behoeft te blijken. Voor den hofpenning bin nen de grenzen van het Haagsche gerecht is dit een heel gewoon verschijnsel, maar waarvoor in de hofboeken vergoeding te vinden is. Ten aanzien van de veenpacht van Wassenaar echter zou men dit soort leemten in de oorkonden gaarne missen. x) Bij uitzondering en stellig onjuist spreekt de rekening van 1351/2 van Clais Rodreghers en Clais Radraghs land. 2) De rentestaat van 1334 en de rekeningen van 1343/44, 1344/45, 1352/54.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1939 | | pagina 282