GRENSWATERINGEN IN HET NOORDVEEN 270 Scheveningen ge- 5092, 11/7/1836. x) Notar. arch. Den Haag, Inv. no. 2) Muller, i.c., bl. 212, no. 140. Scheveningen. Een paar woorden dienen nog aan wijd te worden. Bij den naam Scheveningen is men licht geneigd voor den tijd der middeleeuwen alleen aan het toen nog wei nig omvangrijke dorp met hoogstens zijn allernaaste om geving te denken. Steekt er echter een grond van waar heid in de opvatting, dat „terra de Sceveninghe” een veel ruimer begrip moet zijn geweest, waarbij de af scheiding tusschen Scheveningen en die Haghe in het Noordveen gelegen heeft, dan laat zich de vraag stellen, of er andere sporen over zijn van dien ruimeren omvang van het Scheveningsch gebied. En dan meen ik als voor- loopig antwoord op die vraag te mogen wijzen op be paalde tienden, die vroeger in de buurt van Den Haag gevonden werden. Men vindt ze bijv, vermeld als ,,de tienden van ouds genaamd Sleebosch, Scheveningen en Eikenduinen, doch thans bestaande in Westblok-, Mid- delblok-, Oostblok- en Beektiend, gelegen onder Eiken duinen en Monster”!). Die namen West-, Middel- en Oostblok kent een ieder van de kaarten uit den tijd, toen de binnenduinen of Dekkersduinen tusschen Den Haag en Loosduinen nog in wezen waren. Sleebosch komt in de spelling Sclebusc als streek van Monster- ambacht reeds in het Oude Register van Graaf Florens voor. 2) Deze trits Sleebosch, Scheveningen en Eiken duinen lijkt mij eigenaardig genoeg van samenstelling om er de aandacht op te vestigen, indien dat nog niet gebeurd is. Ik hoop, dat mijn nasporingen te haren op zichte waard zullen zijn er te gelegenertijd verslag van te doen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1939 | | pagina 285