BIJLAGE 3 a) Gem. Arch, den Haag; inv. no. 489, no. 188, f. 102v, (maart) 1541. Montphoorts wooninge gecomen Wy scepenen etc dat voor ons gecomen es Wm Dircxsz woonende onder duyn bij noerden den Haghe ende bekenden wel ende wettelicken vercoft te hebben den weesmeesters van den Haghe tot behouff van Jacob Adriaenszs weeskinderen of den houder etc een jairl. losrente van zeuen karolus guld. en 10 stuuers sjrs te bet. alle jairs upten (blanco) ende dese voorsz renten heeft hy den houder van dese alle jairs verzeekert ende gehypotekeert op zyn wooninghe en landen huys schuyr barch ende geboompten leggende by noorden den Hage groot synde omtrent 10 m'gen lants by den hoop sonder maet soe groot ende cleen als hy die thans ter tyt gebruyckende es ende heeft belegen an de westzyde Dirck Jansz Pint opt noorteynde sheeren wildernisse an de oostzyde Cornelis Jansz van van Jan Bruynsz ende opt zuyteynde Cornelis Wmsz Scholdam ende heeft de veenweyde groot omtrent 3 m'gen landts behoorende an de selue wooninge ende begrepen in de selue 10 m'gen van de woninge belegen an de suytzyde de wateringe an de westzyde Cent Maertsz opt noerteynde Cornelis Willemsz Scholdam ende an de oostzyde Dirck Jansz Pint ende voorts generalicken op alle zyne andere goeden roerende ende onroerende vercregen ende noch te vercryghene geen van dien vuyt- gesondert, welcke voorsz wooninge ende landen hy compant ver- clairden by synen eede jairl. bezwaert te syn metXLvE holl. min vyf doeits sonder meer behouden den heer zyn recht. ende te seluer tyt compareerde mede voor ons scepen voorn. Pieter Claesz woonende tot Loesduynen binnen den ambte van den Hage ende constitueerde hem (cetera desunt) NB. Waarschijnlijk heeft de rentekoop geen doorgang gehad. De niet gedateerde acte staat ingeschreven tusschen de volgende data: 12/3/1541 nae scr. bisdoms van Utrecht en 17/3/1541 nae scriuen tbis- doms van Utrecht.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1939 | | pagina 290