GRENSWATERINGEN IN HET NOORDVEEN 276 1032, f. 2, 18/12/1563. noch i b) Gem. Arch. Den Haag; inv. no. 393, no. Wy scepenen etc dat voor ons gecomen ende gecompareert es Willem Dircxsz ende bekende vercoft te hebben Adriaen Dircxsz zynen eruen ende naecoemelinghen off den bonder van desen brieue een jairlixe losrente van zes Carolus gulden siaers te betaelen alle jaers kersmissedach daer van teerste jaer renten verschenen zal weesen kermisse dach anno XV' vier ende tzestich, welcke voorsz rente by hem alle jaers verseeckert heeft op zyn wooninghe groot thyen margen lants ende heeft belegen west Ghys Pietersz van Bosch noerden sheeren wildernisse oost Jan Dircxsz ende wylen Willem Gouden woninghe ende zuyden Adriaen Cornelisz ende Willem Gerritsz alias Willem Betgen noch op een stuck lants leggende int Noortveentgen belendt west Cent Maertsz noort Adriaen op Scholdam oost Ghys Pietersz van Bos voorn, ende zuyden de wateringh ende voorts generalicken op alle zyn andere goeden (enz. enz.) Ede ter seluer tyt compareerde meede voor ons scepenen voorn. Ghys Pietersz van Bos voorsz ende stelde hem seluen borghe ende meede als principael voor de hooftsomme van de voorsz rente mits gaders de jaerlicxe betaelinghe van dien in der vouge ende manieren als vooren ende was daermede onder stellende ende verbindende zyne wooninge ende landen groot thyen margen belegen hebbende an de westzyde Dirck Pietersz noorden de wildernisse oost Willem Dircxsz ende zuyt Adriaen op Scholdam een stuck lants leggende in de Noortveen ende heeft belegen west Willem Dircxsz voorn. noorden Adriaen op Scholdam oost de kerk teykenduynen lant ende zuyt de wateringhe ende voorts (enz. enz.).

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1939 | | pagina 291