16 Jan. KRONIEK OVER 1938 287 17 17 19 27 29 het nieuwe 30 1 Febr. de 1 1 22 22 26 26 20 20 de N.V. Pander en 40-jarig ambtsjubileum van Dr. H. Schok- king, Predikant der Ned. Hervormde Ge meente. Verduisteringsoefening in het Benoorden- houtkwartier. Overleden Dr. H. C. Gallois, Hoofdconser vator van de Afd. Kunstnijverheid aan het Gemeentemuseum. Ingebruikneming van de tweede Synagoge in de Nieuwe Molstraat als Jeugdsynagoge. 50-jarig artsjubileum van Dr. C. L. Bense. 40-jarig stenografie-jubileum van Riënts Balt. 25-jarig bestaan van den Armenraad. Prins Karei van Zweden bezoekt Den Haag. 350ste zangavond van J. D. van Ramshorst. Oprichting van een Kring van Emeriti-pre- dikanten, een unicum in den lande. Oprichting van een Consultatiebureau in per ceel Rijnstraat 30 door de Vereeniging voor Luchtbescherming. Officieele ingebruikneming van zwembad aan de Mauritskade. Afscheid van Ds. H. C. Zwahler van zijn gemeente in de Evangelisch-Luthersche Kerk. Opening van de nieuwe huishoudschool van de Vereeniging „Licht, liefde, leven” aan V inkensteinstraat. 75-jarig bestaan van Zonen. Stormvlagen vernielen de ballon op het Malie veld, die op zou gaan naar aanleiding van de geboorte van Prinses Beatrix.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1939 | | pagina 302