19 Nov. 19 20 21 21 23 23 29 29 25 26 KRONIEK OVER 1938 310 de stad door Frederik Graaf van Hogendorp, Gijsbert Karel Baron van Hogendorp en Wil lem, Graaf van Limburg Stirum, nazaten van het historische drietal. Instelling van een rookverbod voor winkel- magazijnen als De Bijenkorf, Het Warenhuis enz. Gouden jubileum van den Kon. Nederl. Bond van Onderofficieren. Intrede van twee nieuwe predikanten in de Doopsgezinde Gemeente, Ds. H. W. Mei huizen en Ds. P. Vis. Oprichting van de Haagsche Afdeeling van den Nationalen Bond van Dienstplichtige Onderofficieren. Opening van de Internationale Radioconfe- rentie in het Vredespaleis. Den Haag ontvangt Koning Leopold III der Belgen. Oprichting van een Haagsche Afdeeling van het Protestantsch Hulpcomité voor uitgewe kenen om ras of geloof. Overleden H. Lankhout, litograaf. Oprichting van een internationale organisatie van wegenbouwers te ’s-Gravenhage. Lezing van Dr. D, Hoek, voor de leden van de vereeniging ,,Die Haghe”, over „een nonnen klooster, een rij tuinen en een romantisch huis”. Massale vergadering in Houtrust van het Haagsche Crisiscomité, naar aanleiding van de nationale collecte op 3 December, waarvoor 2 millioen speldjes vervaardigd zijn, 15000 re clameplaten en duizenden kussens en bussen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1939 | | pagina 325