KRONIEK OVER 1938 311 30 Nov. 1 Dec. 1 1 2 2 2 3 3-5 9 Kranslegging aan den voet van den Naald te Scheveningen en onthulling van een gedenk steen in perceel Keizerstraat 58, voormalige pastorie van Ds. Petrus Faassen de Heer, waar Prins Willem van Oranje eenige oogen- blikken na zijn aankomst vertoefd heeft. Vestiging van een afdeeling van het Leger des Heils in het gebouw Linnaeusstraat 205- 207. 50-jarig jubileum van C. van Eysbergen, koet- sier-majoor in dienst van H.M. de Koningin. 25-jarig jubileum van L. Neher, Directeur van de Gemeentetelefoon. De huizen Cromvliet en Voorde te Rijswijk, Ockenburg en de leegstaande school aan de Copernicusstraat zijn ingericht als kolonie- huizen voor Joodsche Duitsche kinderen. Oprichting van een Dagvakschool voor Ho tel-, Café- en Restaurantpersoneel. Aankomst van den Zuid-Afrikaanschen Mi nister van Handel en Defensie Pirow in Den Haag. 50-jarig jubileum van S. P. Meyer, als procuratiehouder bij de N.V. Sierkan. Propaganda-tentoonstelling van kinderpost zegels, uitgaande van de Haagsche Philate- listenvereeniging en de Internationale Veree- niging „Philatelica” in het Gemeente-archief, Rijswijkscheplein 38. 50-jarig bestaan van de vereeniging „Schomer Israël” welke zich ten doel stelt om aan de kinderen der leden hulp en steun te verschaf fen in den vorm van versterkende middelen,

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1939 | | pagina 326