9 Dec. 10 13 14 14 14 16 17 17 20 20 KRONIEK OVER 1938 312 de tweede Ned. Herv. kleeding en dekking, bijdragen voor het uit zenden naar sanatoria enz. Overleden L. V. Belinfante, Journalist, Re dacteur van het Nederlandsch Correspon- dentiebureau voor Dagbladen. Besluit van B. en W. inzake het gebruik van het middenpad der Laan van Meerdervoort tusschen van Diemenstraat en Grootherto- ginnelaan als parkeerterrein. Dr. Schacht, President van de Duitsche Rijks bank, vertoeft voor korten tijd in Den Haag. Groot feest te Scheveningen, uitgaande van de Stichting „Scheveningen”, ter herdenking van de landing van Prins Willem Frederik op 30 Nov. 1813 te Scheveningen. Oprichting van een afdeeling van den Ned. Christen-Vrouwenbond te Loosduinen. 70ste verjaardag van Jhr. Mr. Rh. Feith, President van den Hoogen Raad der Neder landen. Opening van een nieuw tehuis voor werkende jonge vrouwen en meisjes in de Madoera- straat 5. De nieuwe Argentijnsche Gezant, Dr. Carlos Brebbia, biedt H.M. de Koningin ten Paleize Noordeinde zijn geloofsbrief aan. Afscheidsaudiëntie van den Japanschen Ge zant Kazue Kuwajima ten Paleize in het Noordeinde. Aankoop van de perceelen De Perponcher- straat 16, 18, 20 ten behoeve van het Tele foonbedrijf, Ingebruikneming van Kerk te Loosduinen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1939 | | pagina 327