OVER HET EERSTE HAAGSCH GYMNASIUM 23 oningewijde volkomen onvindbaar waren, bereikbaar slechts met een gids, die u voerde langs smalle, donkere gangetjes met hier en daar een paar treden, plotseling naar boven of naar beneden, door volstrekt duistere portaaltjes, om dan te belanden bij een klas, die in een soort tuinkamer gezeten, zich verheugde in het uitzicht op een grasveldje, afgesloten door een hoogen klimop muur, waar zeer vele vogels huisden, terwijl het gras veldje een natuurreservaat bleek te zijn voor katten, welker melodramatische conversatie het verre won van de wel sprekendheid van welken leeraar ook. Al zijn al deze dingen, rationeel gesproken, groote bezwaren, psycho logisch, vooral als elementen der herinnering, verfraaien zij eerder het beeld en tooien het verleden van onze jeugd met de kleuren van een avontuur. Het tegenwoordige gebouw is ruim, helder en rustig, heeft alle eigenschappen van een goede en hygi├źnische school maar alle lokalen zijn eender, en er zijn geen stille schuilhoeken en onver wachte sluipwegen Natuurlijk verschillen de leerlingen, vergeleken bij vroeger, in aantal, herkomst en gedrag. Het spreekt van zelf dat het aantal toenam met den groei van de stad en van het regeeringsapparaat: vele families vestigden zich hier, welker traditie of belang meebracht dat hare kin deren op het Gymnasium kwamen; de heele maatschap pelijke ontwikkeling verder veroorzaakte, dat er veel meer gegadigden voor het Gymnasium waren dan vroe ger: nu werd langzamerhand de school bevolkt met vogels van diverse sociale pluimage. Dit en de reflex der sociale ontwikkeling heeft natuurlijk eenigen invloed op de mentaliteit van alle betrokkenen en dat volstrekt niet in ongunstigen zin. Zoo is b.v. de tucht een andere dan vroeger, toen curatoren, veel meer dan nu, tusschenbeide moesten komen, aan een enkelen leerling of ook aan een

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1939 | | pagina 33