OVER HET EERSTE HAAGSCH GYMNASIUM 24 zelve, en zij grootendeels heele klas een schrobbeering toedienden, ja verscheiden malen een leerling voorgoed van de school verwijderden. Het onderwijs is misschien ook wel in zooverre gemak kelijker geworden dat nu niet meer, als vroeger in de verhouding tusschen leeraren en leerlingen de misver standen van zéér uiteenloopende milieus een rol spelen en de onderlinge verhouding van ouders en kinderen zooveel nauwer en kameraadschappelijker is geworden. De indruk, dien men van het gedrag der leerlingen in 't grootste deel van de 19de eeuw krijgt, is een zeer ge mengde: men treft bij den leeraar soms bijna uitsluitend ^ezag-shandhaving aan, bij de leerlingen uitbarstingen van ruwe wanorde, of langdurige, doffe tegenwerking en onverschilligheid, waarover in de verslagen van cura toren menig hartig woord wordt gezegd al zal dan de gewone gang van zaken toch ook weer niet al te veel van die van nu hebben verschild. Het jeugdleven kan zich, ook op deze school, thans in veel talrijker vormen vertoonen, dan vroeger. De leer- lingen-bibliotheek echter is reeds een oud instituut: zij werd opgericht in 1882 door de leerlingen wordt nog steeds door hen beheerd en bekostigd. Er zijn sport-, muziek- en natuur-vereeni- gingen, er is een Bond van Haagsche Gymnasiasten en een eigen blad. Maar mijn bedoeling is niet een soort prospectus met aanbevelenden tekst te schrijven. Deze oude school kan voor zich zelf zorgen. Dat zij dit ver mogen nog lang behoude en daardoor in Den Haag de oudste bewaarplaats blijve van de eerbiedwaardige traditie die aan een opvoeding in de klassieken en in de geschiedenis de heilzaamste werking toekent, een tra ditie, die in het internationaal humanisme ontsproten, hier, bij ons zoo oud is, ja ouder dan de zelfstandigheid van het land al wisselt haar inhoud sterk, zooals die

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1939 | | pagina 34