Leden. In het afgeloopen jaar bleef het ledental van de ver eeniging „die Haghe” nagenoeg gelijk. Tegenover een aanwas van 33 leden, was een verlies te boeken van 13, wegens overlijden of bedanken of wegens vertrek naar elders. De klacht, reeds in vorige jaren geuit, dat zoo weinig jongeren als lid tot onze vereeniging toetreden, moet wel verklaard worden door de omstandigheid dat de ongunstige tijden hen het zwaarste drukken. De ver eeniging telde op 31 December 1938 412 donateurs, leden en correspondeerende leden. Bestuur. Aangezien Dr. H. Schneider, die zich voor één jaar het waarnemend voorzitterschap der vereeniging had laten welgevallen, zich als zoodanig niet meer beschik baar wenschte te stellen, diende thans definitief in het voorzitterschap te worden voorzien. Doordat Dr. Moll, de redacteur van het Jaarboek, in het voorjaar van 1938 als bestuurslid had bedankt, stond de mogelijkheid open, den oud-voorzitter Dr. H. E. van Gelder voor de candi- datuur van voorzitter aan de algemeene vergadering voor te dragen. Het leed geen twijfel dat deze zich met het voorstel van het Bestuur gaarne vereenigde en Dr. van Gelder in de algemeene vergadering van 28 April 1938 als voorzitter benoemde. In het bestuur hadden verder geen mutaties plaats. JAARVERSLAG VAN DE VEREENIGING „DIE HAGHE” OVER 1938 uitgebracht in de Jaarvergadering van 22 Mei 1939.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1939 | | pagina 354