„DIE HAGHE” OVER 1938 342 Na een Museum nisten werden uitgevoerd. De artistieke leiding berustte in handen van ons medelid J. P. J. Wierts; medewerking verleenden Mevrouw Henriette Sala, zang; Theo van der Pas, piano; Herman van der Vegt, viool, en de ge mengde zangvereeniging „die Haghe” onder leiding van den dirigent Piet Mostert. De avond werd ingeleid met een rede van Dr. H. E. van Gelder, waarin spreker een overzicht gaf van het doel en streven onzer vereeniging. Zijn opwekken om tot lid toe te treden bleef dan ook niet onbeantwoord. Op Donderdag 28 April werd de algemeene vergadering gehouden, waarop de verslagen van den secretaris en den penningmeester werden be handeld, en de hierboven reeds genoemde verkiezing van den voorzitter plaats vond. Vervolgens hield Dr. M. D. Ozinga, Hoofdcommies bij het Rijksbureau van Monumentenzorg, een lezing met lichtbeelden; tot onder werp had hij gekozen: Daniel Marot en de Fransche stijlinvloed in Nederland. De vergadering volgde met groote belangstelling de uiteenzettingen van den spre ker, die zich naam verworven heeft door het kort ge leden van zijn hand verschenen aan Marot gewijde boek, en daardoor als een deskundige op dit gebied valt te beschouwen. Op Woensdag 25 Mei vertrok een gezelschap van ongeveer 40 leden en enkele gasten per autobus naar Gouda, waar bij aankomst ten stadhuize een officieele ontvangst plaats vond. Nadat de burgemeester, thans wijlen de Heer Gaarlandt, eenige vriendelijke welkomst woorden had gesproken, en de waarnemend-voorzitter, de Heer van Kerkwijk, daarvoor den dank der vereeni ging had betuigd, volgde een bezichtiging van de glazen in de Groote Kerk en een rondwandeling door Gouda. noenmaal in Hotel de Zalm werden het Stedelijk en het Pijpen Museum bezichtigd. Vervolgens

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1939 | | pagina 357