JAARVERSLAG VAN DE VEREENIGING 343 zou niet volledig werd per motorboot gevaren naar de Reeuwijksche plas sen waar een thee in het restaurant den geslaagden dag besloot. Den 31 Augustus 1938 werden de leden, door be middeling van het Haagsche Comité voor Volksfeesten, in de gelegenheid gesteld deel te nemen aan de Schouw, welke door H.M. de Koningin dien dag ter gelegenheid van Hoogstderzelver verjaardag gehouden werd. Een groot aantal leden had zich op den Gevers Deynootweg opgesteld, en juichte de Koninklijke Familie geestdriftig toe; later op den middag had men gelegenheid om de fraaie historische optocht te bewonderen. Op Donderdag 8 September had des avonds te 8 uur in het Gemeentemuseum een feestelijke bijeenkomst voor de leden plaats ter gelegenheid van het 40-jarig regeeringsjubileum van H.M. de Koningin. Deze vergadering werd bijgewoond door onzen eere- voorzitter en Mevrouw de Monchy. De Heer D. Hans haalde in een causerie getiteld: Veertig jaren onder Koningin Wilhelmina” boeiende herinneringen betref fende ons Vorstenhuis op. Vervolgens sprak Dr. H. E. van Gelder over „Den Haag 1898-—1938”, als inleiding van een daarna te bezichtigen tentoonstelling van den- zelfden naam, welke dien avond in het Museum geopend werd. Als laatste spreker van het jaar trad op de Heer Dr. D. Hoek, met als onderwerp: „Een nonnenklooster, een rij tuinen, en een romantisch huis”. Onder dezen zoowel eenigszins mysterieuzen als suggestieven titel wist de Heer Hoek het gezelschap eenige uren op onderhouden de wijze bezig te houden met de geschiedenis in de 16de eeuw van het stadsgedeelte tusschen het Zieken en het tegenwoordige Huygenspark. De opsomming der bijeenkomsten

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1939 | | pagina 358