JAARVERSLAG VAN DE VEREENIGING 344 de ge- Verdere werkzaamheden. I van Prinses Beatrix H.M. de Koningin zijn, indien hier niet melding werd gemaakt van legenheid, den leden geboden, om tegen belangrijk ge reduceerde prijzen toegang te hebben tot de eerste op voeringen te 's-Gravenhage van het tooneelspel .Judith” van den Haagschen auteur Dr. T. C. Gerritsen. Ter gelegenheid van de geboorte zond het Bestuur gelukwenschen aan en aan het Vorstelijk ouderpaar. Samen met de Algemeene Vereeniging voor Natuur bescherming voor ’s-Gravenhage en Omstreken, de Nederlandsch Natuurhistorische Vereeniging afdeeling Den Haag, en de Vereeniging voor Vogelbescherming ’s-Gravenhage en Omstreken, zond het Bestuur van ,,die Haghe” een adres aan den Voorzitter van den Raad van Ministers, waarin met aandrang werd verzocht een be sluit te nemen met betrekking tot de bestemming van het historische landgoed Sorgvliet, teneinde te voldoen aan de in de schenkingsacte gestelde voorwaarden, waarvan de termijn in Maart 1940 afloopt. Op verzoek van Burgemeester en Wethouders van ’s-Gravenhage heeft ons Bestuur aangewezen als lid en plaatsvervangend lid der Gemeentelijke Monumenten Commissie, ter vervulling van de vacatures ontstaan door het overlijden van de Heeren Dr. C. Hofstede de Groot en J. A. Frederiks, respectievelijk de Heeren Dr. H. E. van Gelder en Prof. Dr. Ir. D. F. Slothouwer. In verband met de viering van het 40-jarig regeerings- jubileum had de vereeniging het plan opgevat om samen met de Vereeniging „Oranje Nassau Museum” en het Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslacht en Wapenkunde, in September een historische tentoonstel-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1939 | | pagina 359