I BIJDRAGEN TOT DE GESCHIEDENIS 30 i I is door een tijdgenoot. Het is opgezet als dagboek van den bouw der nieuwe synagoge in 1726 en geeft als inleiding daartoe de vroegere geschiedenis der gemeente Honendal. Het is grootendeels in het Spaansch gesteld, met een stuk Portugeesch ertusschen en doorspekt met vele Hebreeuw- sche uitdrukkingen. Voor het overige moge ik naar de vertaling ervan verwijzen. Gelijk bekend, waren er tot hun vereeniging in 1743 twee Portugeesch-Israëlietische gemeenten in Den Haag, resp. genaamd Beth Jacob (,,Huis van Jacob”) en Honen dal („Steunsel der Armen”). De vereenigde gemeente bleef den laatsten naam voeren; de eerste, niet ongebrui kelijk voor een Joodsche gemeente, had tevens een locale beteekenis, aangezien de synagoge dezer gemeente ge schonken was door den bekenden Jacob Pereira. Deze locale beteekenis ging natuurlijk verloren, toen in 1743 de synagoge gesloten werd en mede daarom zal men wel van den naam afstand gedaan hebben. Want Beth Jacob had de oudste rechten, al zijn die tot heden niet erkend. Luïscius heeft het bij het rechte eind; hij geeft in zijn Alg. Hist., Geogr. en Genealogisch Woordenboek in 1730 onder ,,’s-Gravenhage” op: De Portugeesche en Hoog- duitsche Joden hebben hier hun sinagogen. De Portu geesche hebben er twee; de eerste is in den jare 1692 ge- bouwt, en De twede Portugeesche sinagoge, onlangs na 't model der Amsterdamse gebouwt en in den jare 1726 gewijt Daarentegen zegt Pimentel, ten onrechte aannemende dat Honendal het oudste is, op blz. 11 in noot 3: „Uit officieele bron blijkt echter, dat dit (nl. de bouw der eerste synagoge) eerst in 1698 plaats had”. Met deze bron zal

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1939 | | pagina 40