DER PORTUGEESCHE ISRAËLIETEN 41 Hechal 2) 3) 4) deelde dit, zonder daarvan verantwoording af te leggen, aangezien hij een God vreezend man was, en zulks tot algeheele tevredenheid. En door Gods hulp bloeide deze vereeniging en daar allen ver langden, dat er zooveel mogelijk geregeld zou worden, kwamen alle regelmatige bezoekers op een middag in deze synagoge bijeen. En er werd voorgesteld den Hazan een salaris te geven en van hem alle bovengenoemde voorwerpen van de Synagoge te koopen en om zijn zoon, den Heer Moseh Abenacar Veiga tot Samas Jj te benoemen; en om uit hun midden een Parnas en Gabay 2) te kiezen, en dat lid maat zouden worden, zij, die aan dit goede werk wilden deelnemen en contribueeren: en dat de nieuwe Gabay alles zou ontvangen, wat voortaan voor de armen geofferd zou worden, hetgeen met algemeene stemmen aangenomen werd; en zij kozen tot Parnas den Heer Ishac Pereira Coutinho; en tot Gabay den Heer Jacob Lopes Berachel; op wiens verzoek ik assistent-Gabay werd; en zij stelden als naam voor de Synagoge vast: HONEN DAL, alles met ingang van Sabat haga- dois) 5469: 1709. In 1711 werden het logement en de Synagoge naar het Voorhout verplaatst, waar men begon haar meer in orde te brengen door een afdeeling voor de Dames te maken in den vorm van een Galerij; en toen dit huis verkocht werd, huurden ze een ander daar in de buurt, grooter en veel meer in den aard van een Synagoge, zoowel voor de heeren als voor de dames. Toen was Gabay de heer Baron Ishac Suasso, die een mooie Hechal van Sacardaansch hout liet maken en als wijgeschenk gaf; bovendien liet hij in deze Synagoge voor het eerst een Bank voor Parnas en Gabay maken, een podium voor en Theba en verscheidene banken met Gavettas. 4) Het is niet noodig het hierop volgende woordelijk ver taald weer te geven; een kort overzicht kan volstaan om ter plaatse, waar het manuscript uit historisch oogpunt weer belangrijk genoeg wordt, de vertaling te hervatten. Er wordt beschreven, dat van nu af aan dagelijks dienst gehouden werd en dan volgt plotseling de mededeeling, dat eenige godvruchtige Heeren pogingen wilden aan- Koster. Penningmeester. Zaterdag vóór het Paaschfeest. Bergplaats voor gebedenboeken enz.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1939 | | pagina 53