DER PORTUGEESCHE ISRA√čLIETEN 43 Punt 9 bevat hebben. Voorts wordt er in behandeld een even tueel tekort aan zitbanken en andere voorwerpen. Punt 6 behandelt de bestaande schulden. Punt 7 bespreekt de huur der synagoge, de uitdeeling van turven, paaschbroden en de salarissen e.a. Punt 8 stelt voor de synagoge van H.D. tot het einde der huur ais school te gebruiken en een regeling voor de verkiezing van het nieuwe kerkbestuur bij geheime schriftelijke stem ming. Tot slot wordt den twee boven genoemden heeren op gedragen hunne besprekingen op deze basis voort te zet ten. Het stuk is geteekend door Jacob de Pinto als Parnas en door Moseh Lopes Suasso als Gabay. Vervolgens komt het antwoord van B.J., geteekend 29 Qislew 5481 door H. Machado als Parnas en Gabay: er is een algemeene vergadering van lidmaten en kerk gangers van Beth Jahacob gehouden, waar Machado voorstelde deze voorwaarden zonder eenige verandering aan te nemen, hetgeen met algemeene stemmen werd be sloten. Volgt een voorstel van Selomoh Pereira over de over dracht der Synagoge van Beth Jahacob; behalve over punten als boven, spreekt het over regeling der belas tingen, rustende op het gebouw door Pereyra bewoond (waarbinnen immers ook de synagoge zich bevindt en waarvoor dus een nieuwe taxatie noodig zal zijn), over het afstaan van de begraafplaats en van het stuiversgeld op het vleesch. Maar hij verlangt, dat men hem zal ver- koopen en in eigendom afstaan den zolder boven de synagoge. Voor het afstaan van de synagoge, de woning van den hazan Abendana en den voorgevel, afgezien van zijn eigen huis, verlangt hij 3500 gulden 1). Over den kelder spreekt hij niet.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1939 | | pagina 55