DER PORTUGEESCHE ISRAËLIETEN 45 natie van Honendal meedeelden, bevonden zij, dat dezen hun inzicht deelden. Ouderling der natie waren de volgenden: de heer Jahacob de Pinto de heer Binjamin da Costa de heer Ymanuel Israel Suasso.” Deze vijf heeren vergaderden herhaaldelijk en besloten een request tot den magistraat te richten; intusschen was Binjamin da Costa Gabay geworden. „Den 22sten November van hetzelfde jaar werden op last van de heeren Moseh de Pinto als parnas en Binjamin da Costa als Gabay, alle lidmaten en kerkgangers van Honen Dal opgeroepen ter verga dering in de Synagoge; zij deden hun uitvoerig mededeeling van een vergunning, die zij ontvangen hadden om een nieuwe synagoge te bouwen, waarover allen zeer verheugd waren, i) En daar de Heer Gabriel de Souza Britto van derden kennis hiervan gekregen had en het den Heer Selomoh Pereira had medegedeeld, zeide hij, dat hij van genoemden Pereira opdracht had hun zijn synagoge „Beth Jahacob" aan te bieden, met de kelder en zolder, en alles, waarvan zij meer gediend zouden zijn en dat zij als eigenaars er konden intrekken en haar gebruiken. Hierop werd onbeslist geantwoord, sommigen wilden wel en anderen niet; en trouwens waren allen zoo tevreden en blijde, dat zij niet langer voorstellen wenschten te hooren om zich te ver- eenigen, omdat dit zoo vaak voorgesteld was door zeer geestdriftige personen en niet bereikt had kunnen worden. Dienovereenkomstig werden de Heeren Parnas en Gabay toen ge machtigd om naar een plaats en stuk grond uit te zien en om de ontwerpen te maken. En eenige Heeren gaven zich onmiddellijk als lidmaat op, te weten: de heer Abraham Nunes Henriques Semuel Nunes Henriques Ishac de 2) Ishac Nunes Henriques Jehudah de Mordechay Senior Doctor Jahacob Pereira Mendes Mordechay Senior Henriques Ishac Jehudah Senior Henriques Abraham Senior Henriques x) Zie bijlagen 5a en 5b. 2) (zoon) van

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1939 | | pagina 57