BIJDRAGEN TOT DE GESCHIEDENIS 46 „1725 de Heer Selomoh da Gama Ishac Nunes Castello de Zeer Eerwaarde Opperrabijn David Nunes Torres de Heer David Rodrigues Monsanto Ymanuel Jesurun Rodrigues Semuel Jesurun Rodrigues Selomoh de Medina Joseph Semah Arias David de Fonseca.” 18 dito Zondag Hierna krijgt het manuscript den vorm van een dagboek. In margine worden data vermeld, in den tekst de bijbe- hoorende gebeurtenissen; de eerste is: Den 13 Februari Roshodes x) Adar overleed de Hazan Jahacob Abenacar Veiga, z.g. Werd opnieuw een vergadering gehouden, uitsluitend van de lidmaten, en daar toonden de heeren Parnas en Gabay de ontwerpen en de plaats, die zij geschikt achtten om de nieuwe synagoge te bouwen. Deze werd eenstemmig ge prezen en goedgekeurd. Bedoelde plaats behoorde den Heer Selomoh de Medina, die te kennen gaf, dat hij het als wijgeschenk wenschte te geven. Hiervoor was men dankbaar, doch men zeide het niet te willen hebben zon der het uit de algemeene kas der Sedaca van Honendal te betalen, waardoor allen er aandeel in zouden hebben. Bovendien werd er besloten, dat de effecten, die de Syna goge had, verkocht zouden kunnen worden, als het noo- dig was, voor de dertig duizend gulden, waarop de kosten van den bouw begroot waren, of iets meer met de 2 hui zen voor de synagoge (waarover later besloten werd ze erachter te zetten, zooals ze tegenwoordig staan) 2). Ver der kwam men overeen, dat de tweede offering zou zijn voor de bouwkosten. En de volgende Heeren beloofden toen als bijdrage in den bouw: 3) Nieuwemaansdag. 2) In tegenstelling met andere opgaven (b.v. ook Pimentel) is dus het front aan de Jan Evertstraat. 3) Ik geef deze lijsten volledig, omdat ze een indruk geven van den welstand der betrokkenen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1939 | | pagina 58