DER PORTUGEESCHE ISRA√čLIETEN 49 Idem 11 April is derhalve onjuist! 4 16 April1) Plaatste de heer Parnas den eersten steen der synagoge Maandag in den westelijken muur en de heer Gabay in den zuide lijken, terwijl niemand aanwezig was dan ik en de beide genoemde heeren; zij gaven den werklieden tien ducaten om te drinken en aan Sedaca elk 200. Het hierna volgende kunnen wij voor een groot gedeelte overslaan, vermelden wij slechts, dat den 28sten Maart het steenhouwerswerk werd aanbesteed voor 1900 gulden. x) Pimentels opgave van Weer kunnen wij een en ander overslaan en volstaan met de vermelding, dat men den 23sten begon met den bouw der huizen en dat 2 Mei de eerste steenen daarvan gelegd werden door twee jongelui, Moseh de Semuel de Pinto en Abraham Israel Suasso, die elk 3 ducaten drink geld gaven en dat den 15den Juni al het schilderwerk werd aanbesteed voor 279.-. Dan moeten wij de ver taling weer letterlijk beginnen: Begon men met de voltooiing der fundamenten van de synagoge. Begon men baksteenen te plaatsen. Werden de 2 huizen Donderdag aanbesteed bij den metselaar Wapperom voor de som van 3650 Werd het timmerwerk van de 2 huizen aanbe steed bij Deijkerhof voor de som van 3300 30 Juni Om 3 uur des namiddags werd bekend, dat de officieren Sabat van de Buurt een request aan de heeren van den Magis traat hadden aangeboden, waarin zij verzochten dat hun vergunning gegeven werd om te zien van de joden gedaan te krijgen, dat die een toren met uurwerk en slaande klok op hun nieuwe synagoge zouden bouwen, hetgeen hun toe gestaan was en waarvan zij mij terstond een afschrift ter hand stelden.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1939 | | pagina 61