BIJDRAGEN TOT DE GESCHIEDENIS 50 al het lood voor Aan de Ed: Agtb: Heeren Bailjuw, Burgemeesteren en Regeerders van ’s Hage 2 Juli Bleek de genoemde vergunning waarheid te zijn. De af- Maandag gevaardigden van de Buurt vertoonden die aan den Heer Parnas en verzochten hem met zijn lidmaten te willen zorgen, dat er een toren gebouwd zou worden, die zij als geschenk hadden gevraagd, en om dit mooie bouwwerk daarmee te versieren. Deze dankte hun en zeide, dat hij het zou bespreken. Werd aanbesteed het leveren en plaatsen van en soldeersel voor de synagoge en de huizen 10 3 8 per 100 pond. 5 idem Werd in de synagoge een vergadering der lidmaten ge houden en de Heer Parnas en Gabay toonden het boven genoemde request met den kantbrief. waarover zij raad en opinie vroegen. In hoofdzaak is het volgende afschrift overeenstemmend. 1) i) In plaats van dit door Fonseca uit het Nederlandsch in het Spaansch vertaalde request met bijbehoorenden kantbrief opnieuw te vertalen, voeg ik hier liever de origineele stukken in, door mij op het Gemeen te-archief gevonden. O.a. 321a. Geven met alle onderdanigh Respect ende Eerbiedigheijt te kennen, den Deeken en Hooftluijden van de Buurt van de Nieuwen Uijtleg alhier in den Hage, soo voor haerselve als voor en uijt den naam van de gesaementlijke buuren aldaer woonagtig, dat sij supplianten nu Eenige Jaeren agter den andere 't sedert het doen van de voors: nieuwe timmeragie of uijtlegh ende den tijdt die sij daar hebben ge- woont, hebben ondervonden de seer groote incomoditijten en des- ordres, dewelke daegelijks werden veroorsaekt door het missen van een kloek of uurwerk daeromtrent, soodanig dat sij supplten aen de eene zijde op sekere gesette tijden elders geroepen zijnde, door de verre geelongeertheijt van de Kloeken altoos te vroeg ofte te laat koomen Ende dat aan de andere zijde ook daerdoor de Respte. ambagtsluijden, soo van smits, wielemaekers, sadelmaakers, en ver dere ambagten, nooijt regt kunnen weeten, wanneer sij het werk, om op de gesette tijden te beginnen, en te Eijndigen, moeten aenvaerden en wederom daervan uijtscheijden, hetwelcke selfs ook occaesie tot verscheijde oneenigheden komt te geven, daer nogtans sij Supplian-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1939 | | pagina 62