DER PORTUGEESCHE ISRAËLIETEN 51 1) Op de Requeste van den Deecken en Hooftluij den van de Buurt van de nieuwen Uijtlegh alhr. Soo voor haer selven als voor ende uijt de naem van de gesamentlijcke Buuren aldaer woonagtig. Den 29 Junij 1725. O.a. Appointementen. ten alle impositien en Lasten soo wel als andere ingesetenen deser stede, die alomme het gemack van de Clocken of uurwerken zijn hebbende ten volle betaelen Ende Gemerkt zij supplianten sijn in Ervaringe gekomen, dat UWEd. Agtb. aen de Portugeesche Joodse Naatie hebben geacordeert en toegestaen, omme aldaer een kerk of Sinagoge voor haar te bouwen, waerop seer bequaemelijk een uurwerk of slaende kloek tot weg- neminge van de voorsz. Inconveniënten soude kunnen werden ge maakt, ende dat het onder Reverentie niet meer als redelijk soude zijn, dat de voorsz. Portugeesche Joodse Natie, tot Recompens van de ongemacken die sij supplianten door het bouwen van de voorsz. synagoge komen te lijden, daerop soodanige Clock of uurwerk, ten haaren Coste maekte en onderhielden, waertoe eenige van deselve door de Supplten daerover aengesproken niet geheel onwillig schij nen immers ende ten minsten hebben aengenomen, in Cas sij soude mogen weeten dat sulx met genoegen van UEdAgt. soude kunnen en mogen werden gemaakt, daerover met den anderen te willen deli- bereeren, omme als dan daertoe een fons uijt te vinden, ende Ge merkt de voorsz. Plaats daertoe (Onder Reverentie) soude zijn de alder bequaemste, die daertoe soude zijn uijt te deneken, en dat sulx alles soude kunnen geschieden buijten Oosten van dese Stadt Even en in dier voegen, gelijk het aen die van de Joodse Natie tot Rotter dam, dewelcke mede aldaer een Clock en uurwerk op haer Synagoge sijn hebbende, ook soodanig is gepromitteert Soo keeren sij supplianten haar tot UEdAgtb. ootmoedelijk ver- soekende, dat UEd.Agtb. haar supplianten gelieven te Permitteeren, omme daerover nader met de voorsz. Joodse Natie, te mogen spre ken, Ende met haer te Convenieeren, en verdragen dat deselve op het voorsz. gebouw van haar Synagoge, ten haaren Costen, soo in het maken als onderhouden, met Permissie en Consent van UEdAgt, sullen mogen maeken, Een Coupeltie met een Clock en uurwerk, tot gerief van de Supplianten, ende alle Respectieve gebuuren aldaer, T Welk Doende etca. en getekent door de officieren Jan Wapperom Nicolaas de Graaf Gerrit s’ Gravensande Burghart Corbach Hendrik Mes en Jacobus van Rijswijk De kantbrief bij dit request:

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1939 | | pagina 63