BIJDRAGEN TOT DE GESCHIEDENIS 54 „17 idem Vrijdag 19 idem Zondag tot aan de inwijding der nieuwe synagoge. De kaarsen, die gebruikt werden, gaf hij voor eigen rekening.” Even later komt: 23 idem Donderdag eerste vergadering van den Heer Parnas en Gabay met de 3 heeren adjuncten. 26 idem Werd boven de ingangsdeur der Synagoge het 2e vers Zondag van psalm 84 aangebracht, hetwelk de Heer Ishac Nunes Castello 2) had uitgezócht." Kerkbestuur. 2) „pedagoge bij Suasso” volgens het familiegeldkohier van 1715 op p. 73 e.v. genoemd. Nog iets verder: Werd van de Tebah afgekondigd, dat alle lidmaten den volgenden Zondag daar dienden te komen om een rege ling te treffen voor de adjuncten en die te verkiezen met als taak het verdeelen der plaatsen en het opstellen van eenige reglementen voor de nieuwe Synagoge. Kwam het grootste deel der lidmaten bijeen en werd door het opschrijven van namen gestemd, die in een stembus geworpen werden, om 3 Heeren adjuncten te kiezen, ten einde den Heer Parnas en Gabay te helpen. En uit de bus kwamen de ZeerEerwaarde Heer Opperrabbijn David Nunes Torres, de Heer Abraham Mocatta en de Heer Jehuda de Mordechay Senior, als hebbende de meeste stemmen gekregen. Op deze vergadering meldde zich als lidmaat aan de Heer Ishac de Abraham Mocatta. Werd de kamer van den Mahamad i) ingewijd door de „14 Mei Werden alle lidmaten door den Heer Parnas en Gabay Dinsdag samengeroepen in het huis en de synagoge van den Heer Semuel Nunes Henriques; dezen deelden mede, dat zij het verstandig vonden vóór het in gebruik nemen der nieuwe synagoge de plaatsen te verdeelen en eenige Escamoth of reglementen op te stellen. Zij verzochten uit de aanwezi gen eenige heeren te benoemen om hen daarbij bij te staan, waartoe zij niet meer dan 7 personen noodig von den. Er werd besloten, dat aan de eerstvolgende vergade ring over te laten.”

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1939 | | pagina 66