I DER PORTUGEESCHE ISRAËLIETEN 55 Zoo werden er in totaal 9 vergaderingen gehouden, alle nauwkeurig gedateerd, de laatste Zondag 21 Juli. Intusschen stroomde het nog steeds geschenken: Imanuel Vas Nunes gaf ter versiering ijzerhout; Binjamin Senior Morador uit Amsterdam gaf groen fluweelen met goud en zilver geborduurde kleeden voor Tebah en Sepher en een onbekende schonk een zilveren jad 1). Als lidmaten hadden zich nog opgegeven de Heeren Jahacob Senior Henriques en Mordechay van Jehuda Senior. En dan vinden wij hier nog een interessante vermelding, die het ontstaan van dit handschrift verklaart; „20 Juni Gaf de Heer Parnas allen werklieden de algemeene op- Donderdag dracht mij te gehoorzamen en stelde hij mij aan als inspec- teur-generaal van den Bouw. Reeds bij den aanvang van het werk had hij mij verzocht mij te belasten met de lei ding en met het toezicht op de rekeningen voor het Lood, het ijzer en wat er meer noodig was.” „24 Juli Werden alle lidmaten ter vergadering geroepen door den Woensdag Heer Parnas en Gabay en de drie Heeren Adjuncten, die de voorschriften of escamoth, die zij hadden opgesteld, lieten zien en in het publiek voorlazen. Deze werden een stemmig en bij algemeen besluit goedgekeurd en dienover eenkomstig terstond namens de geheele gemeente onder- teekend door den Heer Parnas en Gabay, den ZeerEer- waarden Heer Opperrabbijn David Nunes Torres en Je huda de Mordechay Senior. 28 idem Nam de HEERE tot zich Abraham Mocatta, z.g., een der drie heeren adjuncten; en ten gevolge van zijn zoo plot selinge ziekte en dood kon hij de gemelde Escamoth niet teekenen. Met zijn goedvinden en toestemming deed dat zijn zoon Ishac de Abm. Mocatta. En zij luiden als volgt.” Deze Escamoth beginnen niet onmiddellijk; in het stuk zijn als inleiding een religieuze verhandeling over de aan leiding tot den bouw der synagoge en de voorgeschiedenis van het opstellen der reglementen opgenomen, voor ons niet van belang. Wij laten dus meteen de artikelen volgen: J Letterlijk hand; aanwijzer bij het lezen uit de Tora.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1939 | | pagina 67