BIJDRAGEN TOT DE GESCHIEDENIS 56 3 Op Sabat Tesubah 2) zullen de thans fungeerende Heeren van den Escamoth. 1 2 Indien het gebeurt, dat iemand of sommigen der lidmaten of congre- ganten van deze gemeente of van een andere, zich te buiten gaan en tumult of wanorde veroorzaken in de synagoge of in de omgeving daarvan, hetzij door daden, hetzij door woorden, zullen de Heeren van den Mahamad, en bij dier afwezigheid iemand van de Heeren, die vroeger die functie bekleed hebben, en zoo die er ook niet zijn de in leeftijd oudste aanwezige lidmaat hun stilte te kunnen opleggen en bevelen, dat zij zich moeten rustig houden; zelfs zal hij hen, onder bedreiging met den ban, kunnen dwingen de Synagoge te verlaten. De Heeren van den Mahamad zullen kennis nemen van het geval om de overtreders te straffen met geldboete of op andere wijze, al naar hen het beste zal voorkomen. 1) Kahal Kadasj Heilige Gemeente. 2) Sabat na Nieuwjaar. Zoomin eenig levend wezen kan bestaan zonder hoofd, zoogoed heeft elke burgerlijke vereeniging dat noodig om voort te bestaan en elke verwarring en wanorde te vermijden. Zoo hebben alle Gemeenten van Israel overwogen en hun geheele autoriteit en macht overgedra gen aan hun respectievelijke Parnassim en Mahamad; in navolging daarvan hebben de leden van deze K.K. genaamd Honendal, die door Gods hulp moge groeien, hetzelfde gedaan. Zij laten deze aan het welgevallen en aan de beschikking van de thans fungeerende Heeren van den Mahamad over en aan hen, die in de toekomst dit ambt zullen uitoefenen om erover te beschikken en hun toevlucht ertoe te nemen bij alle nooden en omstandigheden waarin genoemde vereeniging kan komen te verkeeren. En niemand zal mogen hande len tegen de besluiten, die gezegde Mahamad zal nemen en laten publiceeren; evenmin zal het veroorloofd zijn, dat iemand geschriften opstelt of doet opstellen om hen te weerstreven. En zij, die zoo iets zullen doen, zullen vervallen in de straf van den ban, welke de Hee ren van den Mahamad zullen kunnen verminderen tot straffen, die hun meer van pas en geschikt lijken.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1939 | | pagina 68