DER PORTUGEESCHE ISRAËLIETEN 57 4 Hatan Tora 5 6 I De Heeren van den Mahamad zullen de genoemde verkiezing op de boven aangegeven wijze kunnen houden zonder met hen, die zij wen- schen te benoemen, overleg te plegen om vooraf hun meening te ver nemen. I Niemand, die voor den Mahamad verkozen is, zal zijn benoeming kunnen weigeren onder welk voorwendsel ook, noch voor het ambt kunnen bedanken nadat hij het aangenomen heeft; en wie het op de een of andere wijze zal weigeren, zal veroordeeld worden tot het be talen van een jaar finta3) buiten zijn gewone; en dezelfde straf zal hij krijgen, die de misvoth 4) van Hatan Tora en Hatan Beresit niet aanneemt. Op den dag der verkiezing zal vóór het bekend maken van den nieuwen Mahamad de Heer Gabay van de Teba voorlezen een reke ning van inkomsten en uitgaven der Sedaca; een uittreksel uit de boeken der gemeente, opdat allen den stand van zaken kennen en aangemoedigd worden dit verdienstelijke werk te begunstigen; en on middellijk na den dag der verkiezing zal gezegde Gabay aan den nieuw optredenden ter hand stellen de effecten en het geld der Seda ca met de boeken en verdere papieren, die hem toekomen. Mahamad een nieuwen Parnas en Gabay verkiezen, evenals een Hatan Tora4) en Hatan Beresit2) en zoowel bij deze verkiezing, als bij alle volgende (die steeds op gezegden dag gehouden zullen worden) zullen zij zich een van de vroeger gefungeerd hebbende Heeren toevoegen. Hierbij in acht te nemen, dat niet tegelijk in functie zullen kunnen zijn een vader met zijn zoon, twee broeders, een grootvader met zijn kleinzoon, schoonvader met schoonzoon, oom met neef, noch twee zwagers. 4) en 2) resp. Bruidegom der Wet en Bruidegom van het Begin, d.w.z. zij, die op Vreugde der Wet de jaarlijksche lezing der Tora beëindigen en opnieuw beginnen. 3) Kerkelijke belasting. 4) Kerkelijke eerefunctiën.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1939 | | pagina 69