W. MOLL. Bestuur en Redactie achten zich gelukkig, dat zij, niet tegenstaande de moeilijke tijdsomstandigheden, toch in staat zijn den leden van „die Haghe” een Jaarboek aan te bieden, dat in omvang niet achterstaat bij zijn naaste voorgangers en deze zelfs nog overtreft. Ook de inhoud behoefde bij dien van vorige Jaarboe ken niet achter te blijven. Bij de Redactie waren ver scheidene artikelen ingekomen, meer dan geplaatst kon den worden. Zoo moesten eenige tot het volgende jaar blijven liggen. Dit Jaarboek bevat een viertal stukken. De twee laat ste, n.l. de artikelen van Dr. Hoek en Dr. van Breemen, zouden zonder onze uitgave der Hofboeken niet tot stand hebben kunnen komen. Het blijkt ook dit jaar opnieuw, dat de Vereeniging met deze kostbare publicatie een goed werk heeft gedaan. Ook de illustraties zijn tamelijk vele in aantal. Het is te betreuren, dat het portret van Dr. C. Bax, den eersten Rector van het Gymnasium, niet gevonden is kunnen worden. Moge dit Jaarboek in deze benarde tijden de gedachten van velen een oogenblik kunnen afleiden van het woelige heden naar vervlogen en veelal rustiger dagen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1939 | | pagina 6