DER PORTUGEESCHE ISRA√čLIETEN 59 gekeurd is 1) Slachters. 14 Niemand zal vleesch mogen koopen, dat niet geslacht en L door de Sohetim 1) en Bodekim 1) der hier gevestigde gemeenten; evenmin aan anderen mogen opdragen te keuren, uitgezonderd die Heeren, die een buitenverblijf bezitten en daarin wonen des zomers of te anderen tijde; aan dezulken zal het vergund zijn gebruik te maken van een anderen Sohet, die zijn aanstelling heeft en wiens goed gedrag voor ons vaststaat, mits hij betaalt aan Sedaca, of waaraan de belasting op het vleesch toekomt, voor elk kalf 30 stuivers, en 11 Om de goede eendracht en verhouding tusschen hen, die tot deze heilige Gemeente behooren, te bewaren, zal niemand mogen huren of doen huren een huis, waarin zijn naaste woont zonder uitdrukke lijke vergunning en toestemming van hem, die erin woont, tenzij vast staat, dat de huiseigenaar voldoende reden heeft om hem de huur op te zeggen. Wie dit gebod overtreedt, zal veroordeeld worden tot 30 boete ten behoeve van Sedaca. Eveneens zal niemand den bediende van zijn naaste in dienst mogen nemen, zij het knecht, werkmeid, kamermeid enz., zonder toestemming van diens meester of meesteres; en wie dit overtreedt, zal tien gulden aan Sedaca betalen. 12 Geen lidmaat of congregant zal een ander voor eenigen rechter of Hof van deze stad mogen dagen (tenzij duidelijk vaststaat, dat uit stel groote schade zou kunnen veroorzaken) zonder hem eerst voor de Heeren van den Mahamad geroepen te hebben, welke zullen trachten vrede te stichten en te beslechten, als het kan; en bij mis lukking zullen zij hun vergunning geven de gewone rechtsmiddelen te gebruiken. Het bovenstaande verbod geldt ook allen, die onder steund worden door Sedaca van deze Heilige Gemeente, voor zoover zij geen congreganten ervan zijn. 13 Iedereen van deze Heilige Gemeente, die om deze of een andere reden voor de Heeren van den Mahamad wordt geroepen en niet ver schijnt, zelfs niet na voor de derde maal opgeroepen te zijn, zal niet ter synagoge mogen komen, totdat hij gezegden Heeren genoegdoe ning zal hebben gegeven.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1939 | | pagina 71