BIJDRAGEN TOT DE GESCHIEDENIS 60 Echtscheidingsbrief. 18 Niemand zal zich verstouten schotschriften of pamfletten te schrijven tegen wien ook, en veelmin in zaken den Staat rakende. Wie zoo iets doet of laat doen, zal streng gestraft worden. 19 Niemand zal zonder uitdrukkelijke vergunning en last van de Heeren van den Mahamad Get1) mogen geven, noch mogen in orde bren gen, of schrijven, of als getuige daarbij optreden, alles op straffe van den ban. 16 Iedereen moet vermijden met wien ook in discussie te treden over zaken van Geloof, veelmin smaadredenen te uiten tegen het Geloof van anderen, want aldus past ons, tot behoud van Israel. 15 Niemand van deze gemeente zal kazen, vleesch of rooktongen mogen koopen van elders afkomstig, tenzij vaststaat, dat de verkooper for- meele vergunning heeft van de Heeren van den Mahamad. 17 Niemand zal eenige persoon mogen besnijden of baden, tenzij bekend is, dat die tot de Joodsche natie behoort, zonder toestemming van de Heeren van den Mahamad; dezen zullen die niet mogen geven voor eenig persoon, niet behoorend tot de Portugeesche of Spaansche Natie. voor elk schaap of lam 15 stuivers; en in het geval zij een rund of een koe willen laten keuren, zullen zij de goedheid hebben het vleesch, dat zij daarvan gebruiken, te laten wegen om daarover te betalen een halven stuiver per pond, zooals allen van deze gemeente verplicht zijn, doch bij het slachten zal slechts betaald worden voor een kwart van het vleesch, dat van de slagers gekocht wordt, tot 12J^ stuivers, gelijk nu gebruikelijk is. Hij, die eenig in dit artikel vermeld punt overtreedt, zal driemaal het oorspronkelijk verschul digde betalen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1939 | | pagina 72