DER PORTUGEESCHE ISRAËLIETEN 61 20 22 nakomelingen van Kerkelijke feestviering. 2) Besnijdenis. 3) en 4) resp. Leden van den priesterstam en i de tempeldienaren, thans nog speciale functiën verrichtende. 5) Lotenfeest. 6) Bouwfonds. Aangaande de bedeeling der arme doortrekkenden; deze zal zijn al naar de omstandigheden, mits de 10 gulden niet te boven gaande. In geval en Parnas en Gabay vinden, dat deze limiet overschreden behoort te worden, zullen zij verplicht zijn een adjunct te benoemen, als boven. Indien iemand eenmaal bedeeld is, zal hij binnen een jaar verder geen ondersteuning kunnen verlangen. Het toestaan in de Synagoge Sura i) te houden voor huwelijk of Berit 2) evenals gebeden te laten zeggen voor overledenen, voorts het geven van Misvot en het op Sabat en Feestdagen voor Sepher Tora roepen, zal uitsluitend geschieden aan personen van de Portugeesche of Spaansche Natie, uitgezonderd Cohen3) en Levy en als de Voorzitter dat wenschelijk vindt, zal hij op Sabatmiddag, in de tusschendagen, op Ros Hodes, Hanuca en Purim 5) eiken Jood voor den Sepher kunnen oproepen, ofschoon hij niet van bovengenoemde Naties is. 23 Aangezien met Gods hulp ons plan deze Synagoge voor Zijn Heili gen Dienst te bouwen geslaagd is en de uitgaven het kapitaal der kas van Sedaca verre overschrijden, wordt ter ondersteuning en tot voor deel van deze vastgesteld, dat van iedereen, die offert na het oproe pen voor de Sepher Tora, of voor den Hechal, of bij welke andere gelegenheid ook en meer dan één belofte doet, de op Sedaca vol gende belofte zal zijn voor Fabrica. 6) 21 Geen aanstelling zal verlengd mogen worden en geen salaris ver hoogd boven wat thans op de lijst van Sedaca staat, zonder een adjunct te benoemen, gelijk in artikel 3 staat.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1939 | | pagina 73