BIJDRAGEN TOT DE GESCHIEDENIS 62 N.B. Moseh de Pinto Binjn. da Costa 24 Wanneer het den Heeren van den Mahamad, zoowel den tegenwoor- digen als den toekomstigen, wenschelijk zal voorkomen iets aan deze Escamoth toe te voegen of eruit te laten vervallen, zal dat kunnen gebeuren mits zij 3 adjuncten benoemen, die voldoen aan de eischen van artikel 3. i en nadat de bovenstaande reglemen- voorgelezen, keurden die ze goed. En onderteekend op dag en datum als Deze Escamoth heb ik niet in het Spaansch vertaald om ze niet te veranderen." Hierop volgen weer eenige minder belangrijke stukken, als een beschrijving van de kaarsenkroonen en de lijst van de plaatsverdeeling, welke men geheel gelijkluidend bij Pimentel als Bijlage opgenomen vindt en waarnaar ik dan ook verwijs. Het eenige verschil is, dat Pimentel onder de ongehuwde congreganten opgeeft Abraham do Porto, die ontbreekt op de lijst van Fonseca, welke echter een Abraham Mocatta vermeldt, dien men bij Pimentel niet vindt. Als nieuwe Samas is vermeld Jahacob Nunes Castello. Als Parnas Als Gabay Adjuncten David Nunes Torres Ishac de Abraham Nocatta namens mijn Vader, z.g. Ishac Senior. Einde. Den 25sten Tamoez van het jaar 5486 lieten de Heeren van den Mahamad met de Heeren Adjuncten alle Heeren Lidmaten van deze Heilige Gemeente bijeenroepen ten aan de aanwezigen waren ter bevestiging hebben wij ze boven,

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1939 | | pagina 74