BIJDRAGEN TOT DE GESCHIEDENIS 72 114.— en 177; 10 st. over rantsoenpenningen De kooper is de bekende kunsthandelaar Gerard Hoet; deze kocht in 1759 het aangrenzende zuidelijke perceel, hetwelk door D. S. van Zuiden in zijn studie P. C. la Fargue en Gerard Hoet (Oud-Holland, 1916, 2e Afl., XXXIVe Jaarg.) is geïdentificeerd met het tegenwoor dige perceel Lange Voorhout No. 62. Het huis van Senior moet derhalve No. 60 zijn, hetgeen bij een ten overvloede ingesteld onderzoek over de verdere lotgevallen van dit huis bleek te kloppen. vinden op C 6 S 21. De verkoop van dit huis door de erf genamen is te vinden in het transportregister van 1727 onder No. 1245, Folio 325, Geregistreerd 10 Feb.: Jacobus Wijnants, notaris alhier, q.q. procuratie hebbende van Rica Lausado, wed. van wijlen Michieï Senior, Isacque de Fonseca en Sara Senior desselfs huijsvrouw, en van Rica Senior als van de Staten van Holland en West-Vriesland geobtineerd hebbende Venia aetatis ende nogh van de voors. Rica Lausado, wed. wijlen Michiel Senior, en Rica Senior, procuratie hebbende van Rachel Senior, huijsvrouw van Isaacq Alvares op den 6e Jan. deses Jaars voor den Nots. Everhardus de Wilde en get. alhier gepasseert, ende nogh als speciale last en procuratie hebbende van Isaac Senior, volgens acte op den 8 Dec. 1726 voor den Nots. Johan d’Oirschot van den Broek en get. te Vianen gepasseert aan Gerrit Hoet, de Jonge seekere huijsinge ende erve, staande ende gelegen aan de O-zijde van het Voorhout alhier, waarinne de Joodsche Sinagoge genaamt „Honendal" is gehouden: met een vrijen uitgang en waterloozing tot op de Santsloot. Het is belast met 3436 Kapl. toekomende Mr. Alexander van Edenburgh. W. de heerestraat N. de erfgen. van Apollonia van der Cruck O. Daniël Wijnants Zvan Veen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1939 | | pagina 86