BIJDRAGEN TOT DE GESCHIEDENIS 76 Na deze localisatie der vorige twee synagogen mogen nu enkele gegevens volgens over de tegenwoordig nog gebruikte aan de Princessegracht. In de eerste plaats uit het Rijksarchief (Rekenkamer). Blijkens het 7e register met den rooden leeuw werden de gronden van de „Nieuwe Uitlegging” geveild op 17 en 19 Februari 1705, verdeeld in 11 groote en 31 kleine erven. De bebouwing moest zijn als volgt: 11 groote over de geheele breedte betimmert, front naar ’t Oosten {derhalve op de Princessegracht)minstens 36 voeten R.m. hoog: niet meer dan 2 huijsen op 1 erf, binnen 8 jaar te bebouwen; 31 faciaat naar ’t Westen, 2 bequame verdiepingen, met de bovenborstweeringh 22 a 23 voeten {de tegenwoor dige Nieuwe Uitleg). De 11 groote ijder lang van Oost n. West 190 voet, de eerste 10 doorgaende breet 53, het 11de 60 voor en achter 40. No. 11 deed in verband hiermee 25 gld. in de ordinaris verponding, de andere 32. De synagoge van „Honendal” werd gebouwd op erf No. 5, van Z. naar N. geteld. Dit werd, evenals de Nos. 4, 6 en 7, bij de veiling opgehouden en op 23 Juli 1705 verkocht aan Ridder Salomon de Medina, voor 700 Carol, g.; deze kocht voor denzelfden prijs ook de andere genoemde erven. Opvallend is, dat hij geen borgen be hoefde te stellen, in tegenstelling met de meeste andere koopers. De bijlagen 5a en 5b komen uit het Gemeente-archief en zijn resp. het verzoek aan en de toestemming van Schout, Burgemeesteren en Scheepenen om op dit perceel een synagoge te mogen bouwen. Bijlage 6 is een afschrift uit het transportregister van 1725, waaruit blijkt, dat het erf na bekomen toestemming tot den bouw, gekocht werd.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1939 | | pagina 91