Lousado Lausado Losado Lossado Lossada e BIJDRAGEN TOT DE GESCHIEDENIS 80 Lussade en 1) sic! i.p.v. gazan. waren. Op gronden van nauwkeurig onderzoek der archie ven en van overlevering ben ik er echter zeker van, dat hier bij de Portugeesche Joden nooit een voorlezer Benneka is in dienst geweest en een kerk van Hoogduitsche Joden in het Voorhout heeft nooit bestaan.” Inderdaad zijn de namen der Portugezen veelvuldig extreem verhaspeld. Of men hier echter moet denken aan een moedwillig „loopje nemen” of aan het feit, dat deze voor Nederlanders vreemdsoortig klinkende namen den beschrijvers bijzondere moeilijkheden opleverden, staat nog te bezien. De voorlezer Benekka is onze oude bekende Abenacar Veiga. Het bewijs levert het Buurtboek: 1714 Den 30e September is de vrouw van de Joodse voor- leeser of gesant1Benekka, in 't voorhout over- leeden en door haar natie gedragen, hij vereerde voor de buurt den 24 Juli 1716 3-18-: gecombineerd met het Register van den Impost op het begraven: 27 Sept. 1714: Johanna Abenacar. Elf jaar later staat het juist andersom in het Buurtboek: 1725 Den 13 Feb. is het lijk van de Joodse voorleser Abenica door haar natie gedraege en den 23 Maij aan de buurt vereert 6-:-: en in het Impostregister: 14 Feb. 1725 Jacobus Beneca. Voor hen, die niet de eigenaardige uitspraak der Portu geesche namen door de dragers zelf kennen, zullen de zeer verschillende transcripties moeilijkheden opleveren bij lexicografisch gerangschikte klappers. Zoo vindt men b.v. z a z a z a

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1939 | | pagina 95